• Warunki przyjęcia

    Warunki przyjęcia

    O umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle psychicznie chorych mogą starać się osoby ze schorzeniami psychicznymi, potwierdzonymi zaświadczeniem wydanym przez lekarza psychiatrę, którzy ze względu na sytuację życiową i stan zdrowia wymagają całodobowej opieki. Do naszego Domu można ubiegać się o przyjęcie na podstawie pisemnego wniosku osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego, złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub miejsce ostatniego zameldowania. W w/w ośrodku, osoba ubiegająca się o umieszczenie, otrzyma wyczerpujące informacje odnośnie warunków przyjęcia i zgromadzenia wymaganej dokumentacji.   Przyjęcie osoby do Domu Pomocy Społecznej następuje na podstawie: Decyzji o skierowaniu wydanej przez MOPS lub GOPS właściwy dla pochodzenia tej osoby…

Skip to content