Warunki przyjęcia

O przyjęcie   do naszego Domu można ubiegać się na podstawie  wniosku osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego .Wniosek należy złożyć do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub miejsce ostatniego zameldowania. W w/w ośrodku, osoba ubiegająca się o umieszczenie, otrzyma wyczerpujące informacje odnośnie warunków przyjęcia i zgromadzenia wymaganej dokumentacji.  

Nasz Dom przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn przewlekle psychicznie chorych. O umieszczenie mogą starać się osoby ze schorzeniami psychicznymi, potwierdzonymi zaświadczeniem wydanym przez lekarza psychiatrę, którzy ze względu na sytuację życiową i stan zdrowia wymagają całodobowej opieki.

 Przyjęcie osoby do Domu Pomocy Społecznej następuje na podstawie:

  1. Decyzji o skierowaniu wydanej przez MOPS lub GOPS właściwy dla pochodzenia tej osoby w dniu jej skierowania.
  2. Decyzji umieszczającej, wydanej przez Starostę Powiatu Tarnowskiego za pośrednictwem  za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
  3. Decyzji o odpłatności za pobyt w DPS wydanej przez gminę kierującą.
  4. Pozostałe wymagane dokumenty określone w §  8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej kompletuje kierujący ośrodek pomocy społecznej i przekazuje PCPR w Tarnowie.

Koszt pobytu

Zgodnie z zarządzeniem Starosty Powiatu Tarnowskiego Nr 2.2024 z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnowskiego w 2024 r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2024 r. Poz. 655 na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.) średni  miesięczny  koszt  utrzymania  mieszkańca  w  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Stróżach  w roku 2024 wynosi 6 100,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto złotych 00/100)

Skip to content