Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

Wstęp do deklaracji

Dom Pomocy Społecznej w Stróżach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dpsstroze.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Adres korespondencyjny: Stróże 1, 32-840 Zakliczyn

Telefon: 14-66-55 -161, 14-66-55-277

Fax. 14-66-55-048

E-mail:sekretariat@dpsstroze.pl

Data publikacji strony internetowej: 23.05.2012 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.03.2024 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Część zamieszczonych na stronie informacji publicznych w postaci załączników nie są zgodne ze standardem WCAG 2.0 (z uwagi na charakter informacji publicznej).
 • Zamieszczone na stronie internetowej podmiotu informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed dniem 2020-09-23
 • Część z publikowanych plików multimedialnych (zdjęć) nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed dniem 2020-09-23
 • na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF/JPG nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 • część dokumentów nie umożliwia czytania maszynowego

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa Domu Pomocy Społecznej w Stróżach zapewnia następujące ułatwienia:

 • menu główne z nawigacją
 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • mechanizmy sterowania za pomocą klawiatury,
 • możliwość użycia standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 • możliwość skoku do etykiety “więcej”, przewinięcie informacji do wskazanej sekcji za pomocą mechanizmu sterowania klawiaturą,
 • obecność widocznego focusa podczas sterowania klawiaturą,
 • automatyczne skalowanie strony do szerokości okna wyświetlacza,
 • elementy statyczne strony internetowej posiadają natywnie odpowiedni kontrast,
 • możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między literami, słowami, wierszami, paragrafami (akapitami),
 • możliwość zatrzymywania, wznowienia wyświetlanych informacji za pomocą przewijanego slidera,

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono w dniu 23.09.2020r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona nie posiada specjalnych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Oświęcimska

e-mail:  sekretariat@dpsstroze.pl

Telefon: 14-66-55-277,  14- 66- 55-161,

fax. 14-66-55-048

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo – skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Stróżach (Stróże 1, 32-840 Zakliczyn), jest położony jest w województwie małopolskim, w obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego.
W skład naszej placówki wchodzą trzy budynki: Budynek Główny (dwór z przełomu XVIII i XIX wieku), Budynek Socjalno-Mieszkalny oraz wolnostojący budynek mieszkalny z przeznaczeniem na terapię zajęciową.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Do budynków Domu Pomocy Społecznej można się dostać bezpośrednio od ulicy dzwoniąc domofonem znajdującym się przy bramie wjazdowej.
 2. Przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – podjazdy, winda w Budynku Głównym).
 3. Do Budynku Głównego prowadzą trzy wejścia: – główne wejście z jednym stopniem i podjazdem oraz dwa wejścia boczne: lewe z siedmioma stopniami i prawe z trzema stopniami.
 4. Do Budynku Socjalno-Mieszkalnego prowadzą: podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcze oraz wejście z trzema stopniami.
 5. Budynek Główny z Budynkiem Socjalno-Mieszkalnym łączy przewiązka, która pozwala na wygodne przemieszczanie się mieszkańców.
 6. Na poszczególne kondygnacje prowadzą klatki schodowe z dodatkowym oświetleniem i poręczami.
 7. Oznakowanie początku i końca biegu schodów wewnętrznych i zewnętrznych przy pomocy kontrastowego koloru.
 8. Wszystkie pomieszczenia (z wyłączeniem pomieszczeń magazynowych i gospodarczych) zapewniają możliwość swobodnego poruszania się na wózku inwalidzkim zarówno z opiekunem jak i samodzielnie.
 9. W pokojach mieszkańców zamontowany jest system przyzywowy.
 10. W budynkach znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.
 11. Osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób zapewnione są (komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji).
 12. Drogi wokół budynków wyłożone są kostką brukową, ułatwiającą poruszanie się osobom niepełnosprawnym.
 13. Nie zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, istnieje jednak możliwość  dojazdu samochodem pod budynki.
 14. Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. Nad wejściem do budynków nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Na obydwu budynkach zostały zamontowane pętle indukcyjne. Na Budynku Głównym znajduje się w  „Gabinecie  przedmedycznej pomocy doraźnej”, natomiast na Budynku Socjalno – Mieszkalnym w sali terapii zajęciowej oraz w sali rehabilitacyjnej.
 3. W Budynku Głównym, Budynku Socjalno – Mieszkalnym oraz w Budynku wolnostojącym przeznaczonym na sale terapii zajęciowej znajdują się tabliczki  z napisami w języku Braille’a z oznaczeniem miejsc użyteczności publicznej, strzałki kierunkowe w formie wypukłej, taśmy ostrzegawcze w kolorze żółtym celem oznaczenia schodów i szklanych drzwi.
 4. W Domu Pomocy Społecznej w Stróżach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
Skip to content