Pracownie

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Stróżach biorą udział w zajęciach i treningach, których celem jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej oraz integracja społeczna. Rodzaj i zakres zajęć jest dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników. Dla każdego uczestnika opracowany jest indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego. Proponowany plan postępowania wspierająco- aktywizującego ma pomagać uczestnikom w rozwoju możliwie najwyższego stopnia ich autonomii oraz wspierać ich środowisko rodzinne. Postępowania wspierająco- aktywizujące realizowane przez Dom odbywają się w następujących pracowniach:

Pracownia Kulinarna

Zajęcia w pracowni kulinarnej pozwalają na naukę, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do codziennego życia, tj. nauka gotowania, pieczenia, smażenia, duszenia – począwszy od parzenia kawy, herbaty do przygotowania prostych bądź bardziej złożonych posiłków na gorąco. Zajęcia uczą prawidłowego przechowywania żywności, układania jadłospisów z uwzględnieniem zasad prawidłowego odżywiania, nakrywania stołu i estetycznego spożywania posiłków, obsługi sprzętu AGD i rozwijania samodzielności w tych dziedzinach.

Przygotowując posiłki okazjonalne – m.in. śniadanie wielkanocne, wieczerzę wigilijną – podopieczni uczą się kultywować tradycję. Praca odbywa się zarówno indywidualnie, jak i grupowo, co pozwala na rozwijanie z jednej strony samodzielności w działaniu, z drugiej – współpracy z innymi. Dbanie o porządek i bezpieczeństwo na miejscu pracy utrwala stosowanie się do zasad BHP. 

Uczestnicy mają zapewniony jeden ciepły posiłek.

Pracownia Terapii Zajęciowej

Prowadzenie indywidualnych zajęć dla uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną, która  stanowi wyzwanie dla terapeutów i opiekunów ze względu na bardzo nieharmonijny rozwój, zróżnicowany potencjał, znaczące ograniczenia małej i dużej motoryki, wysoce specjalistyczne potrzeby oraz różnego rodzaju deficyty rozwojowe i niepełnosprawność intelektualną. Dlatego praca z taką osobą wymaga kompleksowego podejścia i wykorzystania różnorodnych form i metod pracy. Począwszy od dostosowanych zajęć rehabilitacyjnych (hipoterapia, ćwiczenia na sprzęcie rehabilitacyjnym) poprzez wykorzystywanie przedmiotów stymulujących funkcjonowanie w zakresie motoryki małej po wprowadzanie alternatywnych form wspomagających porozumiewanie się (piktogramy, tablice edukacyjne).

W ramach zajęć rękodzielniczych podopieczni wykonują prace artystyczne zróżnicowanymi technikami, dostosowanymi do swoich zainteresowań i możliwości.

Zajęcia umożliwiają rozwijanie pasji artystycznych i pomagają w wyrażaniu emocji, odreagowaniu negatywnych przeżyć i sprzyjają relaksacji. Zajęcia w pracowni rękodzielniczej mają na celu rozwijanie wyobraźni, zdolności koncentracji uwagi, koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości, precyzji w działaniu, sumienności oraz kształtowanie sprawności manualnej. Wykonywanie prac buduje pozytywną samoocenę i wiarę we własne możliwości, a także rozwija zdolność współpracy.

Podczas zajęć utrwalane są zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (m.in. przygotowanie stanowiska pracy, dbanie o czystość i bezpieczeństwo swoje i innych). Podopieczni korzystają z możliwości nauki szycia na maszynie, wyszywania (haft supełkowy, płaski i krzyżykowy), wykonywania kartek okolicznościowych i ozdób świątecznych oraz prac z krepiny, bibuły, darów natury, metodami decoupage, scrapbookingu, quilingu, sospeso  i innymi. Zachęcani są do twórczego myślenia poprzez własny wkład w projektowanie prac, wymyślanie wzorów do wyszywania, dobieranie materiałów, kolorów itp.

Prace wykonane przez uczestników biorą udział w różnych konkursach.

Pracownia Rehabilitacji ruchowej

Zadaniem rehabilitacji jest usprawnianie podopiecznych i przygotowanie ich do pracy w pozostałych pracowniach. Zajęcia w tej pracowni obejmują ćwiczenia ogólnousprawniające oraz indywidualne ćwiczenia.

W ramach wykonywanych ćwiczeń uczestnicy mają do dyspozycji: atlas, maty, rowery treningowy, bieżnię, UGUL z osprzętem, matę masującą, fotel z funkcją masażu,  orbitrek, rotator kończyn górnych oraz dolnych. Uczestnicy mają także do swojej dyspozycji rower oraz rower trójkołowy na przejażdżki na terenie wokół Domu.  Udział w zajęciach pozwala uczestnikom dbać o swoją kondycję fizyczną, rozładować emocje, rozluźnić i odprężyć się od typowych zajęć tematycznych. W pracowni wykonywane są różnorodne ćwiczenia fizyczne, gimnastyka, zajęcia usprawniające motorykę ciała jak również uczy prozdrowotnego trybu życia. 

Zakres i poziom świadczonych form pomocy dostosowany jest do możliwości psychofizycznych uczestników.

Poradnictwa Indywidualnego

Zajęcia z psychologiem odbywają się w zależności od potrzeby, indywidualnie lub grupowo. Zadaniem psychologa jest w pierwszej kolejności zbudowanie pozytywnego kontaktu terapeutycznego z podopiecznym oraz szeroko pojmowana diagnostyka mająca na celu poznanie indywidualnych możliwości, predyspozycji, zainteresowań podopiecznego oraz zakresu wymaganej pomocy czy wsparcia.

Podczas spotkań z psychologiem uczestnicy zajęć uczą się poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym – poprzez treningi umiejętności społecznych, interpersonalnych, komunikacyjnych, treningu rozwiązywania sytuacji trudnych i radzenia sobie ze stresem, rozwijaniu umiejętności z zakresu inteligencji, w tym inteligencji emocjonalnej. Podopieczni otrzymują wsparcie psychologiczne w sytuacjach trudnych, uczą się przeciwdziałać i  rozwiązywać pozytywnie konflikty. Rozmowy z psychologiem dotyczą zarówno poważnych trudności życiowych, problemów codziennych, jak i  radosnych chwil zaistniałych w ich życiu. Podstawą każdej rozmowy jest dyskrecja i zaufanie.

W ramach poradnictwa indywidualnego uczestnicy otrzymują również pomoc pracownika socjalnego  w załatwianiu spraw urzędowych, wypełnianiu dokumentów, są informowani o prawach i uprawnieniach.

Dom współpracuje z rodzinami i opiekunami uczestników.

Pracownia Komputerowa

Zajęcia w pracowni komputerowej prowadzone są za pomocą różnych metod i form pracy dostosowanych indywidualnie do uczestników w zależności od stopnia ich niepełnosprawności oraz umiejętności pisania i czytania. Podopieczni uczą się praktycznej obsługi komputera, poznają podstawowe programy do pisania pism, malowania rysunków, a także korzystają z urządzeń tj. drukarka, ksero, skaner, aparat fotograficzny, laminator, bindownica.

Obsługa komputera oraz umiejętność jego zastosowania zwiększa możliwość w funkcjonowaniu społecznym. Pracownia wyposażona jest w cztery komputery, dwa laptopy oraz stałe łącze internetowe, który umożliwia swobodny dostęp do sieci.  Uczestnicy poznają wirtualny świat Internetu, uczą się korzystać z różnych wyszukiwarek, zakładają konta elektroniczne, wysyłają maile. W wolnych chwilach korzystają z gier komputerowych, które rozwijają spostrzegawczość, refleks, koncentracją uwagi, a przy tym ćwiczą umiejętności manualne.

Pracownia Umiejętności społecznych

Terapia na zajęciach dydaktycznych odbywa się poprzez pogadanki tematyczne, teatroterapię  (przygotowanie podopiecznych do występów artystycznych, uczenie zachowania na scenie, obycia z mikrofonem, pokonywanie nieśmiałości), biblioterapię oraz zdobywanie niezbędnych w życiu codziennym umiejętności praktycznych.

Liczne występy budują pozytywną samoocenę podopiecznych i zadowolenie z siebie. Wspólne prowadzenie konta na FB pozwala na zatrzymywanie wspomnień licznych wyjazdów, imprez okolicznościowych czy innych zdarzeń ważnych dla życia Domu. Pogadanki pozwalają na wzbogacanie wiedzy podopiecznych nt. świąt, tradycji, obrzędów, bieżących wydarzeń. Niekiedy pogadanki mają charakter prozdrowotny (m.in. poznanie skutków nałogowego palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania nadmiernej ilości leków). Nauka umiejętności praktycznych obejmuje m.in. naukę liczenia, załatwiania spraw urzędowych, znajomość wartości pieniądza.

Wykonywanie zadań logicznych (np. krzyżówek, wykreślanek, sudoku, puzzli) pozwala na usprawnianie zdolności koncentracji uwagi, poszerzanie zakresu wiedzy o świecie oraz ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Ponadto zajęcia pozwalają na poszerzanie zasobu słownictwa, naukę czytania tekstów ze zrozumieniem, wypowiadania się na konkretny temat, kształtują kulturę osobistą i życzliwość względem innych.

Skip to content