Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach powstało w roku 2004 z inicjatywy pracowników Domu Pomocy Społecznej w Stróżach, których celem jest wspieranie rozwoju tej placówki. Zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Krakowie pod numerem 0000224393. Podstawowym, statutowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie rehabilitacji społecznej, leczniczej i zawodowej oraz działalności integracyjnej.

Głównymi zadaniami Stowarzyszenia wynikającymi ze statutu organizacji jest między innymi :

1. Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym, a w szczególności pomoc mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Stróżach oraz całej placówce, która zaspokaja ich potrzeby życiowe zgodnie z ustalonymi standardami usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

2. Wspieranie zadań Statutowych Domu Pomocy Społecznej w Stróżach ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej i społecznej, dostępu do kultury oraz polepszenia warunków socjalno – bytowych.

3. Dbałość o interesy wszystkich osób niepełnosprawnych, w szczególności mieszkających w Domu Pomocy Społecznej w Stróżach oraz na terenie gminy Zakliczyn, ich rodzin i opiekunów.

4. Działanie na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych, w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną.

5. Wspieranie rozwoju fizycznego i osobowego osób niepełnosprawnych oraz promowanie ich osiągnięć.

 6. Umożliwianie aktywnego i godnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

7. Organizowanie imprez kulturalnych, happeningów, konferencji.

8. Współudział w inicjowaniu przedsięwzięć wspomagających w rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Stróżach.

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach od 21 listopada 2008 roku jest członkiem Samarytańskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (SFOP) w Zakliczynie, która należy do międzynarodowego związku europejskich organizacji samarytańskich SAINT – Samaritan International (www.samaritan.info). Do związku tego należą organizacje samarytańskie z: Niemiec, Austrii, Danii, Francji, Czech, Słowacji, Włoch, Litwy, Norwegii, Węgier, Polski, Łotwy i Ukrainy.

Skip to content