Rada Mieszkańców

Mieszkańcy Domu tworzą Samorząd, którego organem jest Rada Mieszkańców powołana spośród mieszkańców w wyborach jawnych.

Rada mieszkańców jest rzecznikiem interesów mieszkańców i partnerem Dyrektora Domu w zaspokajaniu ich  potrzeb. Funkcjonowanie Rady Mieszkańców wspiera bezpośrednio Kierownik działu opiekuńczo terapeutycznego poprzez: wyjaśnienie roli i zadań Rady, koordynowanie jej działań, motywowanie, zachęcanie, pomoc w kwestiach formalnych (np. dokumentowaniu) i inne działania, odpowiednio do potrzeb skutecznego funkcjonowania Rady.

Do zadań Rady Mieszkańców należy:

1. Pomoc Dyrektorowi w kształtowaniu właściwych stosunków między personelem, a mieszkańcami w tworzeniu warunków sprzyjających dobremu współżyciu mieszkańców.

2. Zgłaszanie wniosków i współpraca w sprawach:
–  zaspokajania potrzeb kulturalnych i bytowych, organizowanie w szerokim zakresie terapii zajęciowej, kontaktu z organizacjami itp.
–  organizowanie opieki nad mieszkańcami w razie ich dłuższego pobytu w szpitalu, odwiedzanie chorych, organizowanie i udzielanie pomocy tym mieszkańcom, których stan zdrowia uległ pogorszeniu.

3. Współpraca z Dyrektorem w opiece nad mieniem, czuwanie nad właściwym korzystaniem z wszelkich urządzeń ogólnodostępnych, dbałość o czystość i estetykę.

 

 

 

Rada Mieszkańców w DPS w Stróżach wybrana na zebraniu w dniu 26.09.2019 r.

Kadencja Rady Mieszkańców IX/2019 – IX/2023 – 4 lata

Pani Bogumiła Słowik  –  Przewodnicząca

Pani Ludwika Ślęczek   – Zastępca Przewodniczącego 

Pani Zofia Kawończyk    –   Członek

Pani Beata Czochara       –   Członek

Pani Jolanta Gondek       –  Członek

Pani Barbara Janik          –  Członek

Skip to content