Warunki przyjęcia

Uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Stróżach mogą zostać osoby dorosłe zamieszkałe na terenie Gminy Zakliczyn i Powiatu Tarnowskiego, niepełnosprawne intelektualnie oraz chore psychicznie.

Osoby ubiegające się o skierowanie do ŚDS powinny złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania kandydata następujące dokumenty:

  • Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
  • Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie
  • Zaświadczenie lekarza psychiatry lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych
  • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dana osoba je posiada)

Decyzję administracyjną o skierowaniu do ŚDS wydaje Dyrektor PCPR w Tarnowie. 

Skip to content