Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

Wstęp do deklaracji

Środowiskowy Dom Samopomocy w Stróżach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dpsstroze.pl/sds/

Dane teleadresowe jednostki:

Adres korespondencyjny: Stróże 1, 32-840 Zakliczyn

Tel. Kierownik: 14- 66- 55-161

Telefon: 14-66-55-277

Fax. 14-66-55-048

e-mail: sds@dpsstroze.pl 

Data publikacji strony internetowej: 23.05.2012 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.03.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Część zamieszczonych na stronie informacji publicznych w postaci załączników nie są zgodne ze standardem WCAG 2.0 (z uwagi na charakter informacji publicznej).
 • Zamieszczone na stronie internetowej podmiotu informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed dniem 2020-09-23
 • Część z publikowanych plików multimedialnych (zdjęć) nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed dniem 2020-09-23
 • na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF/JPG nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 • część dokumentów nie umożliwia czytania maszynowego

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona Środowiskowego Domu Samopomocy w Stróżach zapewnia następujące ułatwienia:

 • menu główne z nawigacją
 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • mechanizmy sterowania za pomocą klawiatury,
 • możliwość użycia standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 • możliwość skoku do etykiety “więcej”, przewinięcie informacji do wskazanej sekcji za pomocą mechanizmu sterowania klawiaturą,
 • obecność widocznego focusa podczas sterowania klawiaturą,
 • automatyczne skalowanie strony do szerokości okna wyświetlacza,
 • elementy statyczne strony internetowej posiadają natywnie odpowiedni kontrast,
 • możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między literami, słowami, wierszami, paragrafami (akapitami),
 • możliwość zatrzymywania, wznowienia wyświetlanych informacji za pomocą przewijanego slidera,

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono w dniu 23.09.2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona nie posiada specjalnych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Oświęcimska

e-mail:  sekretariat@dpsstroze.pl

Telefon: 14-66-55-277, 14-66-55-048, 14- 66- 55-161

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Środowiskowy Dom Samopomocy w Stróżach (Stróże 1, 32-840 Zakliczyn), położony jest
w województwie małopolskim, w obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. Placówka znajduje się w budynku usługowym przy Domu Pomocy Społecznej w Stróżach.
Teren, na którym położony jest Dom to zabytkowy zespół dworsko – parkowy. 

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Stróżach można się dostać bezpośrednio od ulicy dzwoniąc domofonem znajdującym się przy bramie wjazdowej.
 2. Drogi wokół budynku wyłożone są kostką brukową, ułatwiającą poruszanie się osobom niepełnosprawnym.
 3. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku ŚDS istnieje możliwość podjazdu samochodem.
 4. Do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Stróżach prowadzą 2 wejścia.
 5. Główne wejście do budynku pozbawione jest barier architektonicznych.
 6. Do wejścia znajdującego się po lewej stronie budynku znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcze. Drzwi posiadają odpowiednią szerokość.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. Pomieszczenia budynku ŚDS znajdują się na jednym poziomie, pozbawione są progów.
 9. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia ŚDS .
 10. Łazienka i toalety pozbawione barier architektonicznych, dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 11. Osobom ze szczególnymi potrzebami w sytuacjach zagrożenia zapewnione są oznaczenia dróg ewakuacyjnych oraz szkolenia i instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Stróżach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Skip to content