Pracownie

1. PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO (KULINARNA)

Pracownia ta kształtuje u podopiecznych umiejętności kulinarne. Uczestnicy poznają zasady savoir – vivre’u.
W czasie zajęć uczą się wstępnej obróbki produktów, poznają sposoby sporządzania prostych dań oraz korzystania z przepisów kulinarnych. Nabywają umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD. Zdobywane umiejętności wykorzystywane są w życiu codziennym, dając uczestnikom poczucie własnej wartości i przydatności społecznej, a także stwarzają szansę na podjęcie pracy w charakterze pomocy kuchennej
w punktach gastronomicznych. Stosując się do procedur wznowienia działalności WTZ, w dobie pandemii wirusa SARS-CoV-2 od 01.06.2020r., zajęcia w pracowni gospodarstwa domowego zostały ograniczone do wykonywania drobnych prac porządkowych z naciskiem na przestrzeganie obostrzeń epidemiologicznych. Uczestnicy w ramach pracy zdalnej przygotowywali posiłki i wykonywali drobne prace kuchenne we własnych domach. 

2. PRACOWNIA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

Pracownia rękodzieła artystycznego daje duże spektrum wyrazu artystycznego. Zajęcia mają na celu usprawniać manualnie, ćwiczyć dokładność i precyzję. Uczestnicy w pracowni rękodzieła artystycznego mają możliwość pokazania siebie i wyrażania emocji za pomocą różnych technik plastycznych. Uczą się również umiejętności pracy w grupie oraz wyrabiają sobie smak artystyczny. Wykonywane przez uczestników przedmioty dają poczucie przydatności ich pracy, co staje się motorem do podejmowania dalszych działań. Prace wykonywane przez uczestników warsztatu zdobią pomieszczenia WTZ, są one również wystawiane na kiermaszach oraz w gablocie, która znajduje się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakliczynie. Wszystkie zajęcia są zaplanowane zgodnie z możliwościami i umiejętnościami danego uczestnika, w sytuacjach trudniejszych są wspierani  radą i pomocą. W czasie zawieszenia działalności warsztatu Uczestnicy otrzymywali materiały do samodzielnego wykonywania w domu drobnych ozdób takich jak: kartki okolicznościowe, choinki, stroiki oraz drobne upominki dla najbliższych.

3. PRACOWNIA STOLARSKA

W ramach zajęć terapeutycznych w pracowni stolarskiej prowadzone są zajęcia kształcące i doskonalące umiejętności o charakterze stolarskim przy użyciu elektronarzędzi. Uczestnicy wykonują m. in. ramki na zdjęcia, półki, regały,  oraz wiele prac naprawczo-konserwatorskich. Podczas zajęć uczestnicy samodzielnie organizują stanowiska pracy i nabywają wiedzę praktyczną z przestrzegania zasad BHP oraz utrzymywania porządku na stanowisku pracy. W czasie zawieszenia działalności warsztatu uczestnicy otrzymywali materiały do samodzielnego wykonywania w domu.

4. PRACOWNIA TEATRALNO – ARTYSTYCZNA

Celem pracowni teatralno-artystycznej jest rozwój umiejętności kreatywnego myślenia, wrażliwości i poczucia piękna, a także wyobraźni artystycznej.  W pracowni prowadzone są ćwiczenia rozwijające talenty aktorskie. Poprzez zajęcia teatralne uczestnicy mogą wyrażać swoje emocje, uczyć się komunikatywności i przełamywania swoich barier, podnoszą poczucie własnej wartości oraz aktywizują się w sferze ruchowej. Odgrywając różne role zdobywają wiedzę o sobie oraz rozwijają wyobraźnię. Program pracowni uczy wzajemnej tolerancji, akceptacji siebie i innych, umiejętności wzajemnej współpracy w grupie. W ramach prowadzenia zajęć zdalnych, uczestnicy otrzymywali krótkie teksty do pamięciowego opanowania, wiersze do nauki recytacji. Poprzez kontakt telefoniczny weryfikowano postępy, dbano o właściwą artykulację i prawidłową wymowę.

5. PRACOWNIA FOTOGRAFICZNO – INFORMATYCZNA

W ramach realizowanych działaniach uczestnicy uczą się podstaw obsługi komputera, korzystania z urządzeń biurowych (drukarka, laminator, projektor multimedialny itp.). Przepisują i edytują teksty w programie Word, wykonują obliczenia w programie Excel, tworzą prezentacje multimedialne w programie Power Point wyświetlane podczas zajęć za pomocą rzutnika. Nabywają umiejętności obsługi programów graficznych do obróbki zdjęć. Pod kierownictwem instruktora wykonują zdjęcia do różnorakich konkursów (korzystając z różnych technik fotograficznych), tworzą krótkometrażowe filmiki. Zajęcia informatyczne dały duże wsparcie podczas organizacji zdalnej terapii. Dzięki nabytym umiejętnościom większość uczestników nie miała problemów w komunikowaniu się  z wykorzystaniem urządzeń teleinformatycznych.

6. PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Celem działania pracowni jest rozwijanie zaradności życiowej i samodzielności. Do podstawowych zadań pracowni należy przygotowanie uczestników do wejścia na otwarty rynek pracy. W tym zakresie zdobywają informacje dotyczące tworzenia dokumentów aplikacyjnych, tj. CV, list motywacyjny, poznają różne metody/techniki poszukiwania pracy oraz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Nabywają umiejętności autoprezentacji, nabierają pewności siebie i uczą się pracy zespołowej. Zdobywają wiedzę dotyczącą praw i obowiązków osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy WTZ przystąpili do projektu realizowanego przez SFOP „Aktywni we własnym imieniu – wzmocnienie osób niepełnosprawnych w regionie Małopolska”. Podjęli dwie próby pracy: na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Zakliczyn renowację placu zabaw oraz  w Spółdzielni Socjalnej „Serce Pogórza” na stanowisku kucharz. Z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 nie zdołano podjąć więcej działań prowadzących do rozwoju umiejętności społecznych.

 7. PRACOWNIA GOSPODARCZO-OGRODNICZA

Celem działania pracowni jest nauka, kształtowanie i utrwalanie wiedzy z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, obsługi maszyn i narzędzi ogrodniczych tj. kosiarki, podkaszarki, nożyc, motyczki, łopaty, szpadla i innych sprzętów. Nabyta wiedza wykorzystywana jest w pracach ogrodniczych i porządkowych na terenie WTZ i poza nim. W zakresie działań pracowni znajdują się również prace na działce obejmujące uprawę i dbanie o roślinność (koszenie trawy, umiejętność przycinania, przesadzania, nawożenia roślin). Umiejętności nabyte w pracowni mają ułatwić uczestnikom podjęcie pracy zarobkowej. W ramach pracy zdalnej uczestnicy otrzymali sadzonki roślin. Ich zadaniem było wsadzić rozsady, dbać o nie oraz obserwować wzrost roślin. Ponadto motywowano uczestników do pomocy bliskim podczas prac porządkowych w domu i w ogrodzie.

8. REHABILITACJA RUCHOWA

Głównym celem rehabilitacji ruchowej jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia uczestnika.  Wykorzystuje się różne metody fizjoterapeutyczne diagnozując i dopasowując możliwe terapie do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Do kolejnych celów rehabilitacji zaliczamy: rozwijanie sprawności psychofizycznej uczestników, doskonalenie naturalnych czynności ruchowych, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, kształtowanie odpowiedniej postawy, rozwijanie swobody i sprawności ruchowej – głównie manualnej, poprawę kondycji fizycznej, zwiększenie sprawności ruchowej, zajęcia kompensacyjne. Podczas pracy zdalnej uczestnicy otrzymywali zestawy ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu.

Skip to content