Koszt pobytu

 

Zgodnie z zarządzeniem Starosty Powiatu Tarnowskiego Nr 6.2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnowskiego w 2021 r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2021 r. Poz. 540 na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm) średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Stróżach w roku 2021 wynosi 3 847,00 zł. słownie: trzy tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych 00/100.

Skip to content