O nas

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W DZIERŻANINACH

Założony dnia 30.12.2015r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach. Celem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzierżaninach jest stopniowe usamodzielnianie uczestników – od nauki wykonywania codziennych czynności, poprzez samodzielność społeczną, do podjęcia zatrudnienia. Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego i aktywnego życia na miarę jej indywidualnych możliwości. 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROWADZONEJ TERAPII

Podniesienie poziomu samodzielności w życiu codziennym, zwiększenie wiary we własną wartość i przydatność społeczną.
2. Ukształtowanie właściwych form zachowań społecznych, podniesienie kompetencji społecznych i pobudzenie aktywności społecznej, podnoszenie możliwości uczestników Warsztatu we współuczestniczeniu w życiu społeczności lokalnej.
3. Podtrzymywanie umiejętności edukacyjnych.
4. Poprawa kondycji fizycznej, zwiększenie sprawności ruchowej.
5. Obniżenie napięć psychoruchowych i nauczenie odreagowywania tych napięć.
6. Nauczenie wyzwalania własnej ekspresji twórczej poprzez wykonywanie prac o walorach użytkowych i artystycznych.
7. Zwiększenie samodyscypliny, punktualności. Odpowiedzialności za powierzone zadanie i mienie, tempa pracy, dokładności i wytrwałości oraz terminowego jej kończenia.
8. Nabycie i utrwalenie wiadomości wykorzystywanych w życiu codziennym i przyszłej pracy zawodowej oraz doskonalenia umiejętności praktycznych.
9. Nauczenie aktywnego spędzania czasu wolnego.
10. Poznawanie i zrozumienie roli zadań społecznych i zawodowych – wypełnianie ról zawodowych, podejmowanie przez uczestników Warsztatu próby pracy zarobkowej poprzedzonej treningiem (praktyką) w danym miejscu pracy.

INFORMACJE OGÓLNE

Obecnie prowadzimy kompleksową rehabilitację dla 30 osób, posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z powiatu tarnowskiego i nowosądeckiego.
Warsztat stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Zespół terapeutyczny WTZ tworzą:
– kierownik
– instruktorzy terapii zajęciowej
– terapeuci
– specjalista ds. rehabilitacji
– psycholog
– pielęgniarka

W Warsztacie działa Rada Programowa, w skład której wchodzą:
– kierownik
– specjalista ds. rehabilitacji
– instruktorzy terapii zajęciowej
– psycholog

Terapię realizuje się na podstawie Indywidualnego Programu Rehabilitacji, w którym określa się:
– formy rehabilitacji
– zakres rehabilitacji
– metody i zakres nauki umiejętności
– formy współpracy z rodziną lub opiekunami
– planowane efekty rehabilitacji
– osoby odpowiedzialne za realizację programu rehabilitacji

Terapia zajęciowa prowadzona jest w następujących pracowniach:
a) gospodarstwa domowego (kulinarnej)
b) rękodzieła artystycznego
c) teatralno – artystycznej
d) fotograficzno – informatycznej
e) umiejętności społecznych i aktywizacji zawodowej
f) stolarskiej
g) gospodarczo – ogrodniczej
h) prowadzone są również zajęcia z rehabilitacji ruchowej oraz poradnictwo psychologiczne

FORMY PROWADZONEJ TERAPII I METODY PRACY

Zajęcia w WTZ prowadzone są przy zastosowaniu różnych technik terapeutycznych:
• terapii zbiorowej, grupowej, indywidualnej,
• nauczania funkcjonalnego,
• muzykoterapii,
• socjoterapii,
• teatroterapii,
• filmoterapii,
• biblioterapii,
• terapii manualnej,
• silwioterapii (terapii przez kontakt z przyrodą – pikniki, spacery),
• zajęcia rekreacyjne (ćwiczenia na świeżym powietrzu, spacery, zawody sportowe).

Oprócz wymienionych technik terapeutycznych prowadzone są również zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej i trening ekonomiczny. Organizowane są wycieczki, spotkania okolicznościowe i przedstawienia teatralne oraz kiermasze prac uczestników. Uczestnicy biorą udział w konkursach, wyjazdach do kina i teatru, imprezach integracyjnych na zaproszenie innych warsztatów.

W prowadzeniu terapii wykorzystywane są metody:
– słowne (mini wykład, pogadanka, bajki terapeutyczne, burza mózgów, debata, praca z książką)
– praktyczne (plastyczne, rękodzielnictwo, choreoterapia, praca z komputerem, zajęcia kulinarne), objaśniająco – poglądowe (praca w terenie)
– rekonstruujące (scenki sytuacyjne).

TRENING EKONOMICZNY

W Warsztacie Terapii Zajęciowej realizowany jest trening ekonomiczny. Uczestnicy nabierają umiejętności posługiwania się środkami pieniężnymi. W ramach treningu uczą się: 

– orientacji w wartości pieniądza
– umiejętności planowania wydatków wedle swoich potrzeb i możliwości;
– gospodarowania pieniędzmi, orientacji w cenach towarów i usług;
– planowania najpotrzebniejszych zakupów;
– oszczędnego gospodarowanie budżetem oraz racjonalnego wydawanie pieniędzy

Kwota środków finansowych wypłacanych miesięcznie w ramach treningu, przekazywana jest uczestnikowi w zależności od jego indywidualnych potrzeb i umiejętności dysponowania tymi środkami. Zgromadzoną kwotę Uczestnik wydatkuje w porozumieniu z opiekunem, zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji.
Uczestnicy otrzymują w ramach treningu ekonomicznego środki finansowe wypłacane zgodnie z obowiązującym w Warsztacie Regulaminem przyznawania i wydatkowania środków finansowych. Wysokość środków określana jest na podstawie obecności uczestników na zajęciach, zaangażowania i zachowania. Wypłata treningu odbywa się do 5go dnia każdego miesiąca. 

Skip to content