Warunki przyjęcia

Uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Stróżach mogą zostać osoby dorosłe zamieszkałe na terenie Gminy Zakliczyn i Powiatu Tarnowskiego, niepełnosprawne intelektualnie oraz chore psychicznie.

Osoby ubiegające się o skierowanie do ŚDS powinny złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania kandydata następujące dokumenty:

– Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy

– Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie

– Zaświadczenie lekarza psychiatry lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych

– Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dana osoba je posiada)

Decyzję administracyjną o skierowaniu do ŚDS wydaje Dyrektor PCPR w Tarnowie. 

Skip to content