Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Stróżach w pierwszym półroczu 2017r. prowadzonego w trybie zapytania o cenę Numer ogłoszenia: 146 – 2017

Zakliczyn: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Stróżach w pierwszym półroczu 2017r. prowadzonego w trybie zapytania o cenę
Numer ogłoszenia: 146 – 2017; data zamieszczenia: 09.01.2017
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, Stróże 1, 32-840 Zakliczyn, woj. małopolskie, tel. 014 66-55-048, faks 014 66-55-048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna JST.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Stróżach w pierwszym półroczu 2017r. prowadzonego w trybie zapytania o cenę.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów żywnościowych według załączników do formularzy do części A- owoce i warzywa; Części B – artykuły i wyroby mleczarskie; części C – produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne; części D – Różne artykuły spożywcze Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w pierwszym półroczu 2017r. o wartości powyżej 30 000EURO prowadzone jest w trybie zapytania o cenę..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.00.00.00-1, 15.50.00.00-3, 15.10.00.00-9, 15.80.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: A-owoce i warzywa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2017.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • A-ZET Firma Handlowo-Zaopatrzeniowa, Hnatów Jan, Piaski Drużków 21, 32-860 Czchów,, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19768,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 17455,60
 • Oferta z najniższą ceną: 17455,60 / Oferta z najwyższą ceną: 21515,80
 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: B-artykuły i wyroby mleczarskie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2017.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, ul. Flisaków 1, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32707,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 35182,65
 • Oferta z najniższą ceną: 35182,65 / Oferta z najwyższą ceną: 36577,76
 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: C-Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2017.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo-Transportowa Przemko Korus Zbigniew, ul. Braci Saków 70A, 33-100 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24584,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 24895,50
 • Oferta z najniższą ceną: 24895,50 / Oferta z najwyższą ceną: 31891,63
 • Waluta: PLN .

Część NR: 4   

Nazwa: D- różne artykuły spożywcze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2017.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • F.H.U. IN -PLUS mgr Paweł Kiełbasa, ul. Dojazdowa 3, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 31327,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 30189,00
 • Oferta z najniższą ceną: 30189,00 / Oferta z najwyższą ceną: 37153,19
 • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawnaPostępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.
 • 2. Uzasadnienia wyboru trybuNależy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.Na podstawie art 70 ustawy PZP dokonano wyboru trybu zamówienia publicznego- zapytanie o cenę, ponieważ łącznie zostały spełnione dwa warunki: 1) przedmiotem zamówienia są dostawy powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych(dostawy nie są nietypowe, specjalistyczne), 2) wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8. Ponadto możliwość nabycia artykułów ma każdy konsument bez jakichkolwiek utrudnień (rzeczy, dostawy są powszechnie oferowane) Dostawy powszechnie dostępne to dobra popularne, łatwo osiągalne, zaspokajające potrzeby wszystkich kategorii odbiorców publicznych i prywatnych, które oferują się wszędzie, zarówno na rynku lokalnym jak i krajowym.
Skip to content