Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Stróżach w drugim, półroczu 2016 Numer ogłoszenia: 113045 – 2016

Zakliczyn: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Stróżach w drugim, półroczu 2016
Numer ogłoszenia: 113045 – 2016; data zamieszczenia: 30.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, Stróże 1, 32-840 Zakliczyn, woj. małopolskie, tel. 014 66-55-048, faks 014 66-55-048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna JST.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Stróżach w drugim, półroczu 2016.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów żywnościowych według załączników do formularzy cenowych do części B- artykuły i wyroby mleczarskie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: B – artykuły i wyroby mleczarskie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Nowy Sącz, ul. Flisaków 1, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30064,45 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 30231,98
  • Oferta z najniższą ceną: 30231,98 / Oferta z najwyższą ceną: 31872,22
  • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawnaPostępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybuNależy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.Na podstawie art. 70 ustawy PZP dokonano wyboru trybu zamówienia publicznego – zapytanie o cenę, ponieważ łącznie zostały spełnione dwa warunki: 1) przedmiotem zamówienia są dostawy powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych (dostawy nie są nietypowe, specjalistyczne), 2) wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8. Ponadto możliwość nabycia artykułów ma każdy konsument bez jakichkolwiek utrudnień ( rzeczy, dostawy są powszechnie oferowane). Dostawy powszechnie dostępne to dobra popularne, łatwo osiągalne, zaspokajające potrzeby wszystkich kategorii odbiorców publicznych i prywatnych, które oferuje się wszędzie, zarówno na rynku lokalnym jak i krajowym.
Skip to content