OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Stróżach w drugim półroczu 2016 r.

Zakliczyn: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Stróżach w drugim półroczu 2016r.
Numer ogłoszenia: 108113 – 2016; data zamieszczenia: 28.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, Stróże 1, 32-840 Zakliczyn, woj. małopolskie, tel. 014 66-55-048, faks 014 66-55-048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna JST.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Stróżach w drugim półroczu 2016r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów żywnościowych według załączników do formularzy do części: A – owoce i warzywa; C- produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne; D – różne artykuły spożywcze.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.00.00.00-1, 15.10.00.00-9, 15.80.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: A – owoce i warzywa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • A-ZET Firma Handlowo-Zaopatrzeniowa, Hnatów Jan, Piaski Drużków 21, 32-860 Czchów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25553,27 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 26515,05
 • Oferta z najniższą ceną: 26515,05 / Oferta z najwyższą ceną: 31616,50
 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: C – produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo-Transportowa PRZEMKO, Korus Zbigniew, ul. Braci Saków 70A, 33-100 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26495,86 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 25716,89
 • Oferta z najniższą ceną: 25716,89 / Oferta z najwyższą ceną: 27772,09
 • Waluta: PLN .

Część NR: 4   

Nazwa: D – różne artykuły spożywcze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • F.H.U. IN-PLUS mgr Paweł Kiełbasa, ul. Dojazdowa 3, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30816,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 33148,94
 • Oferta z najniższą ceną: 33148,94 / Oferta z najwyższą ceną: 34065,96
 • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawnaPostępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.
 • 2. Uzasadnienia wyboru trybuNależy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.Na podstawie art. 70 ustawy PZP dokonano wyboru trybu zamówienia publicznego – zapytanie o cenę, ponieważ łącznie zostały spełnione dwa warunki: 1) przedmiotem zamówienia są dostawy powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych ( dostawy nie są nietypowe, specjalistyczne), 2) wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8. Ponadto możliwość nabycia artykułów ma każdy konsument bez jakichkolwiek utrudnień ( rzeczy, dostawy są powszechnie oferowane). Dostawy powszechnie dostępne to dobra popularne, łatwo osiągalne, zaspokajające potrzeby wszystkich kategorii odbiorców publicznych i prywatnych, które oferuje się wszędzie, zarówno na rynku lokalnym jak i krajowym.
Skip to content