OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Stróżach w pierwszym półroczu 2016 r.

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=259&rok=2016-01-05

Zakliczyn: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Stróżach w pierwszym półroczu 2016r.
Numer ogłoszenia: 259 – 2016; data zamieszczenia: 05.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, Stróże 1, 32-840 Zakliczyn, woj. małopolskie, tel. 014 66-55-048, faks 014 66-55-048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządowa JST.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Stróżach w pierwszym półroczu 2016r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów żywnościowych według załączników do formularzy do części; A – owoce i warzywa, B – artykuły i wyroby mleczarskie, C – produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, D – różne artykuły spożywcze.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.00.00.00-1, 15.50.00.00-3, 15.10.00.00-9, 15.80.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: A – owoce i warzywa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • A-ZET Firma Handlowo-Zaopatrzeniowa, Hnatów Jan, Piaski Drużków 21, 32-860 Czchów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20815,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 22211,33
 • Oferta z najniższą ceną: 22211,33 / Oferta z najwyższą ceną: 29616,79
 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: B – artykuły i wyroby mleczarskie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bochni, ul. Wygoda 147, 32-700 Bochnia, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30743,53 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 31745,96
 • Oferta z najniższą ceną: 31745,96 / Oferta z najwyższą ceną: 32364,23
 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: C – produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo – Transportowa PRZEMKO, Korus Zbigniew, ul. Braci Saków 70A, 33-100 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26974,71 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 25304,94
 • Oferta z najniższą ceną: 25304,94 / Oferta z najwyższą ceną: 30621,98
 • Waluta: PLN .

Część NR: 4   

Nazwa: D – różne artykuły spożywcze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • F.H.U. IN-PLUS mgr Paweł Kiełbasa, ul. Dojazdowa 3, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28988,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 32626,00
 • Oferta z najniższą ceną: 32626,00 / Oferta z najwyższą ceną: 33023,53
 • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawnaPostępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.
 • 2. Uzasadnienia wyboru trybuNależy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.Na podstawie art. 70 ustawy PZP dokonano wyboru trybu zamówienia publicznego – zapytanie o cenę, ponieważ łącznie zostały spełnione dwa warunki: 1) przedmiotem zamówienia są dostawy powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych ( dostawy nie są nietypowe, specjalistyczne), 2) wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8. Ponadto możliwość nabycia artykułów ma każdy konsument bez jakichkolwiek utrudnień ( rzeczy, dostawy powszechnie oferowane). Dostawy powszechnie dostępne to dobra popularne i łatwo osiągalne, zaspokajające potrzeby wszystkich kategorii odbiorców publicznych i prywatnych, które oferuje się wszędzie, zarówno na rynku lokalnym jak i krajowym.
Skip to content