• DPS

    O nas

    Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach powstało w  2004 roku z inicjatywy pracowników Domu Pomocy Społecznej w Stróżach, których celem było wspieranie rozwoju tej placówki. Głównymi zadaniami Stowarzyszenia wynikającymi ze statutu organizacji jest między innymi : 1) dbałość o interesy wszystkich osób niepełnosprawnych, w szczególności mieszkających w Domu Pomocy Społecznej w Stróżach oraz na terenie gminy Zakliczyn, ich rodzin i opiekunów, 2) działanie na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych, w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną, 3) wspieranie rozwoju fizycznego i osobowego osób niepełnosprawnych oraz promowanie ich osiągnięć, 4) umożliwianie aktywnego i godnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, 5) organizowanie imprez kulturalnych, happeningów, konferencji, 6) współudział w inicjowaniu przedsięwzięć…

  • Warunki przyjęcia

    Warunki przyjęcia

    O umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej dla przewlekle psychicznie chorych mogą starać się osoby ze schorzeniami psychicznymi, potwierdzonymi zaświadczeniem wydanym przez lekarza psychiatrę, którzy ze względu na sytuację życiową i stan zdrowia wymagają całodobowej opieki. Do naszego Domu można ubiegać się o przyjęcie na podstawie pisemnego wniosku osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego, złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub miejsce ostatniego zameldowania. W w/w ośrodku, osoba ubiegająca się o umieszczenie, otrzyma wyczerpujące informacje odnośnie warunków przyjęcia i zgromadzenia wymaganej dokumentacji.   Przyjęcie osoby do Domu Pomocy Społecznej następuje na podstawie: Decyzji o skierowaniu wydanej przez MOPS lub GOPS właściwy dla pochodzenia tej osoby…

Skip to content