• Przetargi,  Rok 2016

    Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Stróżach w drugim, półroczu 2016 Numer ogłoszenia: 113045 – 2016

    Zakliczyn: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Stróżach w drugim, półroczu 2016Numer ogłoszenia: 113045 – 2016; data zamieszczenia: 30.06.2016OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, Stróże 1, 32-840 Zakliczyn, woj. małopolskie, tel. 014 66-55-048, faks 014 66-55-048. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna JST. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Stróżach w drugim, półroczu 2016. II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia…

  • Rok 2016

    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Stróżach w pierwszym półroczu 2016 r.

    http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=259&rok=2016-01-05 Zakliczyn: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Stróżach w pierwszym półroczu 2016r.Numer ogłoszenia: 259 – 2016; data zamieszczenia: 05.01.2016OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, Stróże 1, 32-840 Zakliczyn, woj. małopolskie, tel. 014 66-55-048, faks 014 66-55-048. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządowa JST. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Stróżach w pierwszym półroczu 2016r.. II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem…

Skip to content